Strona Główna

Kontakt

Organy Spółdzielni

Akty prawne

Statut i Regulaminy

Rys historyczny

Zasoby Spółdzielni

Biuro obsługi

Informacje bieżące

Konta bankowe

Przetargi, konkursy ofert, decyzje

Plany remontów

Stawki opłat czynszowych

Rady nieruchomości

Klub "UROCZYSKO"

Kierunki działań

Fotogaleria

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Nałkowskiej 2A

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Orkana 46

Oddam - Przyjmę

iCzynsze

Identyfikator:

Hasło:

UWAGA!!!

W związku ze zmianą systemu informatycznego obsługującego iCZYNSZE prosimy o zgłoszenie się do Biura Obsługi Spółdzielni w celu uzyskania Loginu i Hasła.
Za utrudnienia przepraszamy
.

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie witamy na naszych

stronach!

 

 

"Chcemy zarządzać sprawnie i możliwie najtaniej"... to nasze motto, które przyświeca nam w pracy dla Mieszkańców naszej Spółdzielni.

 

O G Ł O S Z E N I E

Rada Nadzorcza Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach ogłasza konkurs, na stanowisko Prezesa Zarządu Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Kandydat przystępujący do konkursu powinien być Członkiem Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i spełniać następujące wymagania:

  1. Ukończone studia wyższe (magisterskie lub inżynierskie),

  2. Minimum dziesięcioletni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym,

  3. Wskazana znajomość Prawa Spółdzielczego i Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest złożenie następujących dokumentów:

  • list motywacyjny,

  • życiorys (Curriculum Vitae)

  • odpisy dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy,

  • zaświadczenie o niekaralności,

  • oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym.

Z osobą wybraną na funkcję Prezesa Zarządu zawarta będzie umowa o pracę na okres czteroletniej kadencji.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa ŚSM”, w terminie do 09 czerwca 2017 roku.

O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie).

 

Przewodniczący RN ŚSM

Jerzy Moćko

 

 


I N F O R M A C J A

Zarząd Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 30 września 2016 roku  rozliczenie zużycia wody będzie następować w okresach kwartalnych tj. na 30 września, 31 grudnia, 31 marca i  30 czerwca.

Miesięczna opłata zaliczkowa na wodę ustalana będzie na okres roczny, tj. od 1 października roku bieżącego do 30 września roku następnego, na podstawie średniego rocznego zużycia wody.

Mieszkańcy Spółdzielni będą otrzymywać co kwartał rozliczenie wody.

                                                                   Zarząd  ŚSM

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E
 

W związku z obowiązkiem przestrzegania przez Świętokrzyską Spółdzielnię Mieszkaniową przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia będzie udzielać informacji objętych ochroną danych wyłącznie osobom uprawnionym.

Wobec powyższego osoby, które zamierzają korzystać z informacji telefonicznej o danych chronionych dotyczących własnego lokalu, do których należą m.in.:

-     wysokość czynszu,

-     zadłużenie na lokalu,

-     wynik rozliczenia wody i ciepła,

-     inne dane dotyczące lokalu,

powinny zgłosić się do Biura Obsługi Spółdzielni celem ustalenia hasła dostępu do informacji telefonicznej.

Osoby, które chcą uzyskać ww. informacje osobiście w siedzibie Spółdzielni, winny okazać dowód tożsamości umożliwiający potwierdzenie ich uprawnienia do informacji chronionej.

 

                                                                       Zarząd ŚSM

 

 

 

WYNAJEM SALI KLUB "UROCZYSKO" ŚSM

 

 

 


 

 


 

Dojazd do spółdzielni.

 

 

Powiększ mapkę

 

 

 

© Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa