Strona Główna

Kontakt

Organy Spółdzielni

Akty prawne

Statut i Regulaminy

Rys historyczny

Zasoby Spółdzielni

Biuro obsługi

Informacje bieżące

Konta bankowe

Przetargi, konkursy ofert, decyzje

Plany remontów

Stawki opłat czynszowych

Rady nieruchomości

Klub "UROCZYSKO"

Kierunki działań

Fotogaleria

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Nałkowskiej 2A

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Orkana 46

Oddam - Przyjmę

iCzynsze

Identyfikator:

Hasło:

UWAGA!!!

W związku ze zmianą systemu informatycznego obsługującego iCZYNSZE prosimy o zgłoszenie się do Biura Obsługi Spółdzielni w celu uzyskania Loginu i Hasła.
Za utrudnienia przepraszamy
.

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie witamy na naszych

stronach!

 

 

"Chcemy zarządzać sprawnie i możliwie najtaniej"... to nasze motto, które przyświeca nam w pracy dla Mieszkańców naszej Spółdzielni.


Kielce, dn. 21.04.2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach zawiadamia wszystkich Członków, że w planowanym porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku przewidziane są wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej ŚSM, na kadencję obejmującą okres od 01 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Członkowie, którzy wyrażają wolę kandydowania lub pragną zgłosić swojego kandydata, proszeni są o pobranie z Biura Obsługi Spółdzielni druku „Zgłoszenie kandydata” wraz z załącznikiem „Informacja o kandydacie”.

Druk ten dostępny jest również na stronie internetowej Spółdzielni www.ssmkielce.pl

Zgłoszenie jest ważne, jeżeli kandydat uzyska pisemne poparcie minimum 10. Członków, złoży wymagane oświadczenia, zawarte w wymienionym druku oraz dołączy zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach ul. Seminaryjska 12A.

Zgodnie z wymogami § 33 ust. 1 Statutu ŚSM, kandydatów należy zgłaszać najpóźniej na siedem dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków, czyli do 19 maja 2017 roku.

 

Prezes Zarządu ŚSM

Edward Osuch

 

Zgłoszenie kandydata na Członka RN i informacja o kandydacie

 


I N F O R M A C J A

Zarząd Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 30 września 2016 roku  rozliczenie zużycia wody będzie następować w okresach kwartalnych tj. na 30 września, 31 grudnia, 31 marca i  30 czerwca.

Miesięczna opłata zaliczkowa na wodę ustalana będzie na okres roczny, tj. od 1 października roku bieżącego do 30 września roku następnego, na podstawie średniego rocznego zużycia wody.

Mieszkańcy Spółdzielni będą otrzymywać co kwartał rozliczenie wody.

                                                                   Zarząd  ŚSM

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E
 

W związku z obowiązkiem przestrzegania przez Świętokrzyską Spółdzielnię Mieszkaniową przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia będzie udzielać informacji objętych ochroną danych wyłącznie osobom uprawnionym.

Wobec powyższego osoby, które zamierzają korzystać z informacji telefonicznej o danych chronionych dotyczących własnego lokalu, do których należą m.in.:

-     wysokość czynszu,

-     zadłużenie na lokalu,

-     wynik rozliczenia wody i ciepła,

-     inne dane dotyczące lokalu,

powinny zgłosić się do Biura Obsługi Spółdzielni celem ustalenia hasła dostępu do informacji telefonicznej.

Osoby, które chcą uzyskać ww. informacje osobiście w siedzibie Spółdzielni, winny okazać dowód tożsamości umożliwiający potwierdzenie ich uprawnienia do informacji chronionej.

 

                                                                       Zarząd ŚSM

 

 

 

WYNAJEM SALI KLUB "UROCZYSKO" ŚSM

 

 

 


 

 


 

Dojazd do spółdzielni.

 

 

Powiększ mapkę

 

 

 

© Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa